VARVARA

VARVARA

Hair: Dark blond
Eyes: Grey-blue